Thiết kế web xổ số

Xổ số miền Trung ngày 25-05-2023

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 25-05-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
46
36
40
G7
488
395
195
G6
5898
3101
9550
3160
9534
2448
3157
6861
9312
G5
1427
1084
4436
G4
91191
39400
15111
19521
61750
38811
66724
40034
40280
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - - - - - - - - - - 00 - 01 - - - - - - - - - - - - - - -
1 11 - 11 12
2 27 21 - 24
3 34 - 36 34 - 36
4 46 48 40
5 50 50 57
6 60 61
7
8 88 84 80
9 91 - 98 95 95
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - - - - - - - - - - 00 - 50 - - - - - - - 50 - 60 - - - - - - - - - - 40 - 80
1 91 - 01 11 - 11 - 21 61
2 12
3
4 24 - 34 - 84 34
5 95 95
6 46 36 36
7 27 57
8 98 - 88 48
9

Xổ số miền Trung ngày 18-05-2023

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 18-05-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
34
82
19
29
85
G7
368
797
368
715
447
G6
8569
2135
9567
8205
1126
6550
1029
6530
2724
7284
1565
1339
6457
9183
7747
G5
7878
4218
1432
5105
5384
G4
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
G3
50738
93375
32944
16749
10570
99720
17386
24408
18998
76807
G2
47762
74869
71117
98739
61863
G1
45027
22277
03192
32934
34548
ĐB
036398
232371
699494
181996
775469
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 - 05 07 08 - 02 - 05 07
1 10 19 - 13 - 18 17 - 12 - 19 18 - 15 13
2 27 - 25 - 27 23 - 26 20 - 20 - 24 - 29 28 - 25 - 25 - 29
3 38 - 34 - 35 37 - 30 - 32 34 - 30 - 39 - 39 36
4 44 - 44 - 49 45 48 - 40 - 47 - 47
5 50 52 57
6 62 - 64 - 67 - 68 - 69 69 63 - 64 - 68 65 69 - 63
7 75 - 78 71 - 77 70 72
8 86 - 80 83 - 82 - 83 86 - 84 86 - 83 - 84 - 85
9 98 - 96 97 94 - 92 96 98 - 91 - 97
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 10 - 80 50 70 - 20 - 20 - 30 30 40
1 71 91
2 62 82 92 - 12 - 32 - 52 02 72
3 23 - 13 - 83 - 83 63 63 - 13 - 83
4 64 - 34 44 - 44 94 - 24 - 64 34 - 84 84
5 75 - 25 - 35 05 25 - 05 - 15 - 25 - 45 - 65 85
6 96 - 86 06 - 26 96 - 86 36 - 86
7 27 - 27 - 67 77 - 97 17 - 07 - 37 07 - 47 - 47 - 57 - 97
8 98 - 38 - 68 - 78 18 68 08 - 18 - 28 48 - 98
9 69 69 - 19 - 49 29 - 19 39 - 29 - 39 69

Xổ số miền Trung ngày 11-05-2023

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 11-05-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
96
53
66
33
01
G7
488
256
662
186
305
G6
9347
7950
8646
5202
0072
8465
6504
8542
3376
9719
4070
6783
2163
2051
7675
G5
8063
1018
7603
1218
7453
G4
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
G3
69096
93345
62277
14769
46918
55421
54469
57616
79155
09342
G2
01830
75791
34080
91000
23408
G1
83816
93532
65391
62574
26032
ĐB
381981
233338
452004
997962
312173
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 09 - 02 04 - 03 - 04 - 08 00 - 08 08 - 01 - 05
1 16 - 14 18 18 - 14 16 - 14 - 18 - 18 - 19 12
2 21 - 23
3 30 38 - 32 35 - 33 32 - 31
4 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 46 46 - 42 42 - 43 - 46 - 48
5 50 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 58 - 57 50 55 - 51 - 51 - 53
6 63 - 63 69 - 65 62 - 66 62 - 61 - 69 63
7 73 77 - 72 76 74 - 70 73 - 75
8 81 - 88 88 80 86 - 83 - 86 81
9 96 - 96 - 98 91 91 - 90
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 30 - 50 50 80 - 90 00 - 50 - 70
1 81 91 91 - 21 61 51 - 01 - 31 - 51 - 81
2 42 32 - 02 - 52 - 72 42 - 62 62 32 - 12 - 42
3 63 - 63 - 73 53 23 - 03 83 - 33 73 - 43 - 53 - 63
4 14 - 44 - 44 04 - 04 - 14 74 - 14
5 45 65 35 55 - 05 - 75
6 16 - 46 - 96 - 96 46 - 56 - 56 - 56 46 - 66 - 76 16 - 86 - 86 46
7 47 77 57
8 98 - 88 38 - 18 - 88 18 - 08 - 58 08 - 18 - 18 08 - 48
9 69 - 09 69 - 19

Xổ số miền Trung ngày 04-05-2023

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 04-05-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
35
50
32
36
33
G7
330
913
627
927
224
G6
3954
9040
2400
3814
2841
9219
9367
8390
8434
8059
9337
3616
3371
6064
9035
G5
2553
9038
7387
1921
2650
G4
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743
G3
10827
48606
01132
86264
43050
73599
86578
75718
87671
18687
G2
85943
66600
81642
43699
34518
G1
34575
18033
73544
76642
44754
ĐB
355030
812358
139284
498688
899589
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 - 00 - 04 00 05 - 01
1 12 - 13 - 14 - 19 13 18 - 13 - 16 18
2 27 - 27 - 28 27 26 - 21 - 27 24
3 30 - 30 - 34 - 35 33 - 32 - 36 - 38 38 - 32 - 34 30 - 36 - 37 35 - 33
4 43 - 40 40 - 41 44 - 42 42 - 48 43
5 51 - 53 - 54 58 - 50 - 54 50 - 55 59 - 59 54 - 50
6 61 64 - 62 - 68 67 61 - 64
7 75 77 - 74 78 - 79 71 - 71
8 84 - 86 - 87 88 89 - 82 - 83 - 87
9 96 97 99 - 90 - 99 99 - 98 93
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 30 - 00 - 30 - 40 00 - 40 - 50 50 - 90 30 50
1 61 - 51 41 21 71 - 01 - 61 - 71
2 32 - 12 - 62 42 - 32 42 82
3 43 - 53 33 - 13 13 13 83 - 33 - 43 - 93
4 04 - 34 - 54 64 - 14 - 54 84 - 34 - 44 - 74 54 - 24 - 64
5 75 - 35 55 05 - 35
6 06 - 96 36 86 26 - 16 - 36
7 27 - 27 97 77 - 27 - 67 - 87 37 - 27 87
8 28 58 - 38 - 68 38 88 - 18 - 48 - 78 - 98 18
9 19 99 - 99 99 - 59 - 59 - 79 89

Xổ số miền Trung ngày 27-04-2023

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 27-04-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
70
47
84
03
35
G7
368
469
387
905
282
G6
2606
9657
7928
5169
6921
8267
0146
9045
3937
7401
5702
3702
8760
7531
8069
G5
9464
9756
0502
2346
6294
G4
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490
G3
20823
21989
41075
91124
63758
87219
31080
04540
84183
34077
G2
94429
60474
13810
80100
65582
G1
40378
87556
01668
04271
84701
ĐB
244720
777347
679318
626057
206574
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 - 06 09 02 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 01
1 17 18 - 10 - 19 14
2 20 - 23 - 28 - 29 24 - 20 - 21 - 23 - 27 25
3 34 - 39 30 - 31 - 37 36 - 31 - 35
4 42 47 - 47 46 - 45 - 46 40 - 46 41
5 50 - 57 56 - 56 58 - 54 - 59 57 - 50 59
6 69 - 64 - 68 61 - 67 - 69 - 69 68 60 - 69
7 78 - 70 - 74 74 - 75 - 75 71 74 - 77
8 89 87 - 84 - 87 80 82 - 80 - 82 - 83
9 90 98 - 90 - 94 99 - 90 - 94
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 20 - 50 - 70 20 10 - 30 - 90 00 - 40 - 50 - 80 - 90 80 - 60 - 90
1 61 - 21 31 71 - 01 01 - 31 - 41
2 42 02 02 - 02 82 - 82
3 23 23 03 83
4 34 - 64 - 74 74 - 24 54 - 84 14 - 04 - 94 74 - 94
5 75 - 75 45 05 - 05 25 - 35
6 06 - 06 56 - 56 46 - 46 46 36
7 57 47 - 17 - 27 - 47 - 67 87 - 37 - 87 57 77
8 78 - 28 - 68 18 - 58 - 68 98
9 29 - 39 - 69 - 89 09 - 69 - 69 19 - 59 99 - 59 - 69
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kết quả Xổ Số đã quay

Kết quả Xổ Số miền Bắc

Kết quả Xổ Số miền Trung

Kết quả Xổ Số miền Nam

Thống kê Xổ Số VIP hôm nay

Thống kê giải đặc biệt

Thống kê lô gan miền Bắc

Thống kê lô gan miền Nam

Thống kê lô gan miền Trung

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi lô

Thống kê nhanh

Thống kê lô xiên

Thống kê lô câm

Thống kê lô rơi

Thống kê bộ đề kép lệch

Thống kê bộ đề kép âm

Tiện ích quay thử Xổ Số

Quay thử Xổ Số miền Bắc

Quay thử Xổ Số miền Trung

Quay thử Xổ Số miền Nam

Sớ đầu đuôi Xổ Số 3 miền

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Nam

Dự đoán Kết quả Xổ Số 3 miền

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Bắc

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Trung

Dự đoán Kết quả Xổ Số miền Nam

Tin Xổ Số hôm nay

Các cách đánh lô theo thứ từ dân chuyên chuẩn xác

Các cách bắt lô theo ngày chuẩn và chính xác nhất hiện nay

Lô Câm Là Gì? Chi Tiết Cách Soi Cầu Lô Câm Ai Cũng Nên Biết

Toàn tập sổ mơ năm 2023

Mơ thấy 3 con rắn – Chiêm bao thấy 3 con rắn đánh con gì?

Mơ thấy âm hộ - Chiêm bao thấy âm hộ đánh số mấy?

Mơ thấy ăn chay - Chiêm bao thấy ăn chay đánh con gì?Copyright © 2002 by XSMT.VN - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map